Categorieën
Pagina's
Er zijn geen producten in de winkelwagen.
Menu

Download algemene voorwaarden

Door uw bestelling geeft u te kennen dat u met de levering-, garantie- en betalingsvoorwaarden van Huishoudlinnen Alexandra akkoord gaat.

Leveringsvoorwaarden:

1. Bezorgkosten

Momenteel hanteren wij geen verzendkosten voor leveringen in België en Nederland bij een orderbedrag vanaf 75 euro. Onder dit bedrag rekenen wij 4,95 euro bezorgkosten.

2. U krijgt altijd bericht over uw levering.

Uw bestelling wordt doorgaans binnen één à twee weken afgehandeld. Wanneer dit niet kan, informeert Huishoudlinnen Alexandra u per mail over de leveringsplanning (wanneer iets onverwacht niet op voorraad is, kan de levertijd oplopen van 1 tot 3 maanden). Wanneer het door u bestelde product nog moet worden geproduceerd, wordt u hiervan op de hoogte gesteld met daarbij een indicatie van de beoogde levertijd. Indien (na)levering uiteindelijk niet meer mogelijk is, krijgt u ook bericht en komt uw bestelling te vervallen. Er wordt geen vervangend artikel toegezonden. Uiteraard krijgt u uw betaling retour. Alle gemelde of vermelde leveringstermijnen zijn slechts een indicatie en kunnen dan ook niet leiden tot enig recht of aansprakelijkheid.

3. Wat u ziet en leest, is wat u krijgt.

De aangeboden goederen en/of diensten in onze winkel worden duidelijk en waarheidsgetrouw afgebeeld en/of beschreven en zo volledig als de redelijkheid vereist. Huishoudlinnen Alexandra staat er voor in dat de goederen en/of diensten voldoen aan de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en niet in strijd zijn met op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Kleine kleurverschillen als gevolg van verschillende verfbaden kunnen (ook bij nabestellingen) voorkomen. De producten van Huishoudlinnen Alexandra zijn natuurproducten wat kan resulteren in kleine oneffenheden (een stukje garen minder gebleekt of gekleurd) als gevolg van bijvoorbeeld de vlasstructuur.

4. Productinformatie

Al onze prijzen zijn in Euro, inclusief BTW. Alle prijzen gelden per stuk, tenzij anders is aangegeven. Verzendingskosten worden duidelijk apart aangegeven. Voor een bestelling gelden altijd de prijs en de aktie die op het moment van bestelling worden vermeld.
Huishoudlinnen Alexandra houdt zich het recht voor de prijzen van de producten en de productinformatie te wijzigen en te corrigeren. Indien korte tijd later een al aangeschaft product afgeprijsd blijkt te zijn, kan er geen aanspraak worden gemaakt op terugbetaling van het prijsverschil.
Huishoudlinnen Alexandra tracht de productomschrijvingen en het fotomateriaal zo duidelijk en correct mogelijk te maken. Informatie over de artikelen (bijvoorbeeld maten en materialen), betreft altijd indicatieve informatie en kleurschakeringen op de foto kunnen licht afwijken van echte kleuren.  Je kan steeds bijkomende uitleg krijgen over ons aanbod door ons te contacteren.

5. Aanbiedingen gelden zolang ze op de site zijn vermeld.

Indien er sprake is van een beperkte geldigheidsduur van het aanbod, wordt dit nadrukkelijk vermeld. Een samengestelde prijsopgave verplicht Huishoudlinnen Alexandra niet tot levering van een deel van de in de aanbieding of offerte begrepen zaken tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor nabestellingen.

6. Onjuiste bezorgingen voorkomen.

Gaat u verhuizen? Geef uw nieuwe adres dan z.s.m. door aan Huishoudlinnen Alexandra. Zolang Huishoudlinnen Alexandra geen verhuisbericht heeft ontvangen, wordt u geacht woonachtig te zijn op het laatst bij Huishoudlinnen Alexandra bekende adres.
Ontvangt u artikelen die u niet heeft besteld? Stel Huishoudlinnen Alexandra hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
Vermeldt Huishoudlinnen Alexandra aan u onjuiste gegevens? Meld dit dan direct aan Huishoudlinnen Alexandra.

7. U krijgt uw bestellingen 7 dagen op zicht.

Tijdens de zichttermijn heeft u de mogelijkheid om zonder enige verplichting, anders dan tegen vergoeding van de rechtstreekse kosten van terugzending, de ontvangen goederen te retourneren.
De zichttermijn is 7 dagen. Na het verstrijken van de zichttermijn wordt de koopovereenkomst een feit, tenzij de goederen intussen in goede staat op de door Huishoudlinnen Alexandra aangegeven wijze zijn teruggezonden. Indien u een artikel binnen de zichttermijn retourneert, ontvangt u het reeds betaalde bedrag binnen 30 dagen terug. Wanneer u een bestelling retour stuurt, zijn de verzendkosten en het risico voor uw rekening. Indien u van deze mogelijkheid wenst gebruik te maken, stuurt u de goederen naar Huishoudlinnen Alexandra, Tuinwijk 19 te B-2560 Nijlen.

Wij controleren onze artikelen voor we deze versturen en zorgen voor een degelijke verpakking, de klant verbindt zich ertoe de bestelling te controleren bij levering. Aanvaard nooit verpakkingen die duidelijk beschadigd zijn bij het transport en controleer jouw zending onmiddellijk bij ontvangst! Wij controleren iedere zending voor ze de deur uitgaat. Indien je toch schade vaststelt aan de door jou bestelde artikelen, dan vragen wij je ons daarvan onmiddellijk op de hoogte te brengen, indien mogelijk vragen we ook ons een foto door te mailen van het beschadigde artikel. Gooi nooit de postverpakking weg voor je hebt vastgesteld dat jouw zending in goede staat is en stuur nooit een reeds ontvangen pakket terug zonder ons vooraf te contacteren!

8. Onze aansprakelijkheid tot het redelijke beperkt.

De inhoud van de webwinkel van Huishoudlinnen Alexandra evenals de inhoud van alle andere uitingen van Huishoudlinnen Alexandra (op internet) is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Huishoudlinnen Alexandra kan echter geen garanties geven met betrekking tot de aard, juistheid of de inhoud van deze informatie. Huishoudlinnen Alexandra is niet aansprakelijk voor eventueel voorkomende fouten of onjuistheden danwel voor de gevolgen van het gebruik van de betreffende informatie. Huishoudlinnen Alexandra kan niet aan zijn aanbiedingen en offertes worden gehouden indien u, naar termen van redelijkheid en billijkheid en in het maatschappelijke verkeer gangbare opvattingen, had behoren te begrijpen dat de aanbieding of offerte danwel een onderdeel daarvan een kennelijke vergissing of verschrijving bevat. Indien door Huishoudlinnen Alexandra geleverde zaken gebrekkig zijn, is de aansprakelijkheid van Huishoudlinnen Alexandra beperkt tot wat onder betalingsvoorwaarden "Garanties" is geregeld. Wanneer Huishoudlinnen Alexandra een gebrekkig product of dienst heeft geleverd en aansprakelijk wordt gesteld voor gevolgschade, dan wordt de aansprakelijkheid van Huishoudlinnen Alexandra beperkt tot herstel of vervanging van het product of dienst, dan wel terugbetaling van de koopprijs. Huishoudlinnen Alexandra kan niet aansprakelijk worden gesteld voor ontstane indirecte kosten.

9. Bij overmacht proberen we toch zoveel mogelijk aan uw wensen tegemoet te komen.

Huishoudlinnen Alexandra is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien een der partijen daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast wat op dat gebied in de wet wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop één der partijen geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor één der partijen niet in staat is de verplichtingen na te komen. Huishoudlinnen Alexandra heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat Huishoudlinnen Alexandra zijn verbintenis had moeten nakomen. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan zes maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. Voor zoveel Huishoudlinnen Alexandra ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Huishoudlinnen Alexandra gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. U bent gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijke overeenkomst.

10. U onderzoekt of de geleverde bestelling in orde is.

Wanneer u de bestelling van Huishoudlinnen Alexandra ontvangt dient u het geleverde binnen zo kort mogelijke termijn te onderzoeken. U bekijkt dan of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde in overeenstemming is met wat is overeengekomen, en voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. U dient eventuele zichtbare tekorten binnen drie dagen na levering schriftelijk (per e-mail) aan ons te melden. Een niet direct zichtbaar gebrek dient u binnen acht dagen na ontdekking te melden aan Huishoudlinnen Alexandra.
Het risico van verlies of beschadiging van de producten die Huishoudlinnen Alexandra u geleverd heeft, gaat op u over op het moment waarop deze aan u juridisch en/of feitelijk worden geleverd en daarmee in de macht van de u of van een door u aan te wijzen derden worden gebracht.

11. Garantie

Huishoudlinnen Alexandra garandeert dat elk geleverd artikel voldoet aan normale eisen van deugdelijkheid en bruikbaarheid en aan bestaande overheidsvoorschriften. Als bij normaal, met de bestemming corresponderend gebruik, gebreken optreden in of aan artikelen die vallen onder de Huishoudlinnen Alexandra ‘Veilig Bestellen Garantie’, worden die door Huishoudlinnen Alexandra kosteloos hersteld.
Ook alle verzendkosten komen, indien de klacht gegrond is, binnen de garantietermijn voor rekening van Huishoudlinnen Alexandra. Huishoudlinnen Alexandra stelt vast of de garantie van toepassing is en bepaalt de wijze van repareren en/of verzenden. Als Huishoudlinnen Alexandra besluit tot vervanging en u een geheel nieuw artikel aanbiedt, dan wordt een gebruikelijk percentage als afschrijvingskosten/gebruikskosten in rekening gebracht. In dat geval dient u binnen een maand een nieuwe keus te maken in onze winkel. Als het te vervangen artikel door u wordt verzonden moet het van een deugdelijke verpakking zijn voorzien: het beste is natuurlijk de originele verpakking. Het te vervangen artikel wordt eigendom van Huishoudlinnen Alexandra. U krijgt op reparaties ook weer garantie, en wel drie maanden; de bestaande garantietermijn op het hele artikel loopt in die tussentijd gewoon door.

Op de Huishoudlinnen Alexandra ‘Veilig Bestellen Garantie’ kan geen aanspraak gemaakt worden wanneer:
•  het defect of de slijtage kennelijk het gevolg is van nalatig onderhoud of als deze slijtage als normaal kan worden beschouwd;
•  er veranderingen in of aan het artikel zijn aangebracht (door derden);
•  de datum op de afleveringsbon is gewijzigd of onleesbaar is gemaakt;
•  gebreken ontstaan zijn door niet met de bestemming corresponderend (huishoudelijk) of onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud (zoals het niet te werk gaan volgens de bijbehorende gebruiksaanwijzing en wasvoorschrift);
•  gebreken ontstaan door onjuist strijken / persen waardoor het weefsel uit model raakt;
•  gebreken ontstaan door opzet of grove onachtzaamheid;
•  gebreken ontstaan door van buiten komend onheil (zoals blikseminslag,
natuurrampen, etc.) of door blootstelling aan vochtigheid, extreme warmte, extreme koude of extreme droogte;
•  u Huishoudlinnen Alexandra niet tijdig de gelegenheid of tijd geeft voor onderzoek en herstel van het gebrek of anderszins in gebreke blijft aan uw verplichtingen te voldoen;
•  sprake is van verkleuren of afwijkingen van ondergeschikte aard (zoals verfbaden, natuurlijke structuur van weefsels) die technisch niet te voorkomen zijn en volgens het handelsgebruik algemeen worden aanvaard;
•  na enkele malen wassen de krimp niet geheel tot de beoogde afmeting resulteert.

U krijgt op alle artikelen 2 jaar garantie op fabricage fouten. Voor alle artikelen is de afleveringsbon met de omschrijving van wat Huishoudlinnen Alexandra u precies leverde uw garantiebewijs. Is een product dat u bij Huishoudlinnen Alexandra heeft gekocht niet naar wens, mail ons dan op info@rondetafelkleedjes.com .
Wij nemen dan snel contact met u op.

12. Betalingsvoorwaarden

Betalingen

  • Wij adviseren om het bedrag binnen de tien dagen over te maken met bankboeking, met vermelding van het ordernummer. Na registratie van de betaling worden de goederen verstuurd.
  • Electronisch betalen (Paypal en iDeal) kan vanaf 20 euro.
  • Bij betaling via bankoverschrijving vindt de levering plaats nadat de betaling is voldaan.
  • U betaalt aan Huishoudlinnen Alexandra,t.a.v Werner Van Brandt te 2560 Nijlen, op rekeningnummer

• IBAN formaat: BE06 9731 4615 8422
• BIC-code: ARSPBE22

Huishoudlinnen Alexandra blijft volledig eigenaar van het geleverde product(en) tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Na het verstrijken van 14 dagen na de factuurdatum bent u van rechtswege in verzuim; en bent u over het opeisbare bedrag een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is in welk geval de wettelijke rente geldt.

Kwalitatief en Veilig winkelen bij Huishoudlinnen Alexandra

Huishoudlinnen Alexandra wil voor u een webwinkel en verzendhuis zijn waar uw rechten als consument verzekerd zijn, u kunt rekenen op een kwalitatief hoogwaardig product en waar u kunt winkelen in een 'veilige' internetomgeving.

Wij registreren alleen gegevens die u expliciet aan ons verstrekt tijdens het afrekenen. Wij registreren dus geen gegevens van u 'onder water'.

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens:

• om te voldoen aan wettelijke verplichtingen.
• ten behoeve van fraudebestrijding;
• ten behoeve van het beheren van de daaruit voortvloeiende relaties, waaronder begrepen invordering van betalingsachterstanden;
• ten behoeve van de beoordeling, het aangaan en de uitvoering van de leveringsovereenkomst;
• om u later te contacteren voor marketingdoeleinden mbt Huishoudlinnen Alexandra ;
• om de inhoud van onze website te verbeteren;
• om u te informeren over uw bestelling;

 

 

Einde

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Lang nadat de prijs vergeten is, wordt de kwaliteit nog herinnerd !